Ειδική γλωσσική διαταραχή (S.L.I.)

Η ειδική γλωσσική διαταραχή αποτελεί μια νευροβιολογική διαταραχή, η εξέλιξη της οποίας εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες. (Hulme and Snowling, 2008, Gardner, 2012). 

Κατά την ταξινόμηση του DSM αποτελεί διαταραχή επικοινωνίας και μπορεί να αποτελεί διαταραχή στην έκφραση ή μπορεί να είναι μικρή διαταραχή έκφρασης και κατανόησης. Σύμφωνα με το ICD10, η ειδική γλωσσική διαταραχή εντάσσεται στις ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και της ομιλίας.

Η ειδική γλωσσική διαταραχή είναι η διαταραχή σε ένα η περισσότερα συστατικά της γλώσσας, τα οποία είναι: η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη, το λεξιλόγιο, η σημασιολογία (λεξιλόγιο)  και η πραγματολογία  (Bishop, 2004).  Σε ότι αφορά στη φωνολογία, τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα με τα συμπλέγματα, διότι είναι πιο πολύπλοκες δομές. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη φωνολογική ενημερότητα, στην ακουστική διάκριση και ακουστική μνήμη.

Σε ότι αφορά στη μορφολογία και τη σύνταξη(Van der Lely,1996,2000), παρουσιάζουν διαταραχή στο μορφολογικούς κανόνες. (Gardner, 2012).  Δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν σωστά τους ρηματικούς χρόνους και κυρίως τον αόριστο(Van der Lely& Ullman, 1996, 2001, LCP, 2001).  Εκτός από τους χρόνους δυσκολεύονται και στα πρόσωπα και ιδιαίτερα στο β΄ ενικό (Clahsen & Daskalakis 1999). Δυσκολεύονται να κατανοήσουν την παθητική φωνή, καθώς και στη διατύπωση ερωτηματικών προτάσεων. Παρουσιάζουν μορφοσυντακτικές δυσκολίες σε λειτουργικές λέξεις και μορφήματα στον αριθμό, την πτώση, το χρόνο και το πρόσωπο. 

Σχετικά με το λεξιλόγιο, υπάρχουν ελλείμματα, λόγω της δυσκολίας στην εκμάθηση λέξεων, κυρίως ρημάτων (Gardner, 2012)  Συχνά ξεχνούν καινούριες λέξεις, ενώ δυσκολεύονται στην εύρεση ή στην ανάκληση της κατάλληλης λέξης. Σχετικά με τη σημασιολογία, μπερδεύουν μεταξύ τους λέξεις με κοντινές σημασίες. Επίσης μπορεί να μη γνωρίζουν την ακριβή σημασία λέξεων υψηλής συχνότητας. Τέλος, αργούν να κατανοήσουν τις χωρικές και χρονικές έννοιες. 

Σε σχέση με την πραγματολογία, μιλούν ταυτόχρονα με το  συνομιλητή τους και προσπαθούν να απαντήσουν πριν ολοκληρώσει ο συνομιλητής τους. Δυσκολεύονται να διηγηθούν ένα γεγονός με χρονολογική σειρά ή να περιγράψουν μια εικόνα.

Η ειδική γλωσσική διαταραχή συνδέεται άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο με άλλα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα,  δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση, όπως και η χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση σχετίζονται αρκετά. Οι φιλίες και η συναισθηματική υγεία δε συνδέονται με την ειδική γλωσσική διαταραχή. (Conti-Ramsden, 2008). 

Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή περνούν τα ίδια στάδια με μικρότερα παιδιά, αλλά έχουν πολύ ανομοιόμορφα  προφίλ και  μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη σε έναν τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιούν τηλεγραφική ομιλία ή περιφραστική, οπότε ίσως δεν ακούγονται όπως τα μικρά παιδιά. (Gardner, 2012).

Μερικά παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή έχουν δυσκολίες αδρής και λεπτής κινητικότητας, δυσπραξία ή δυσκολίες αισθητηριακής και κινητικής ολοκλήρωσης. Για το λόγο αυτό, μερικές φορές χρειάζεται συνδυαστική προσέγγιση. (Gardner, 2012).

Το 7 – 10%  του παιδικού πληθυσμού παρουσιάζει ειδική γλωσσική διαταραχή. (Βλασσοπούλου, Αναγνωστόπουλος, 2012) Συχνά επιμένει στην ενήλικη ζωή. (Βλασσοπούλου, Αναγνωστόπουλος, 2012, Gardner 2012).  Περίπου τα μισά παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζουν και δυσλεξία(Gardner, 2012). Συχνά,  συνυπάρχει με Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα. (Βλασσοπούλου, Αναγνωστόπουλος, 2012).  Το πρόβλημα δεν μπορεί να αγνοηθεί, διότι η γλώσσα, η ανάγνωση και η γραφή είναι κλειδί στην μετέπειτα εργασία.

Τέλος, οι παράγοντες κινδύνου της ειδικής γλωσσικής διαταραχής είναι πολλαπλοί και μπορεί να είναι είτε περιβαλλοντικοί, όπως τα προβλήματα ακουστικής επεξεργασίας, είτε γενετικοί, όπως η αδύναμη φωνολογική  βραχυπρόθεσμη μνήμη ή τα μορφοσυντακτικά ελλείμματα. (Bishop, 2008). 

by Theodora Siouti

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:

ή απευθείας μέσω του site μας : https://www.therapy4all.gr/